KemI överklagar inte b...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

KemI överklagar inte beslutet om Stomp och Totril

10 februari 2011

De svenska lökodlarna får under 2011 möjlighet att använda ogräsmedlet Totril. Stomp SC får användas i odling av morötter, lök och bruna bönor. Det blir resultatet när Kemikalieinspek­tionen (KemI) avstår från att överklaga Miljödomstolens dom att ge LRF dispens för medlen. Detta trots att KemI anser att domen är felaktig på flera sätt.

– Domstolen har enligt vår uppfattning gjort en felaktig tolkning av vilka möjligheter lagstiftningen ger att medge dispens i den här situationen. Domstolen har beviljat dispens utan att bedöma vilka konsekvenser det ger för miljö och hälsa. Ansvaret för miljö- och hälsoriskerna har lagts på KemI istället för på företagen som säljer medlen, säger KemI:s chefsjurist Per Bergman.

KemI kritiserar skarpt Miljödomstolens dom men väljer ändå att inte överklaga den. För medlet Totril har en ny, kompletterad ansökan om godkännande inkommit, som ger bättre förutsättningar för KemI att slutföra en riskbedömning.

– Vi har inte kunnat ge dispens tidigare, både av rättsliga skäl och för att vi inte kunnat säkerställa att medlen kan användas utan att det medför oacceptabla risker. Danmark har godkänt medlen på basis av ytterligare information, som KemI nu fått ta del av. I det läget väljer vi att inte överklaga Miljödomstolens dom, säger generaldirektör Nina Cromnier.

KemI ska nu bestämma vilka villkor som ska gälla för dispenserna.

Varför förbjöds Stomp och Totril?

I oktober 2010 avslog KemI en ansökan från LRF om särskild dispens för att använda Stomp SC och Totril under 2011. De båda medlen har tidigare varit godkända men godkännandena förnyades inte vid årsskiftet 2008/2009. Orsaken var att Stomp SC visat sig medföra oacceptabla risker för vattenmiljön och att ansökan för Totril var ofullständig. Däremot har kvarvarande lager av medlen fått användas fram till och med förra årets säsong.

KemI anser inte att det finns möjlighet att ge dispens på de grunder som följer av växtskyddsmedelsdirektivet (direktiv 91/414/EEG). De brister som fanns i underlaget för de tidigare ansökningarna om godkännande hade inte heller rättats till i dispensansökan.

Miljödomstolens dom

LRF överklagade KemI:s beslut hos Miljödomstolen och Miljödomstolen har nu gett dispens under växtsäsongen 2011. Enligt domen ska KemI bestämma vilka villkor som ska gälla för dispenserna.

I februari 2011 omprövade KemI sitt tidigare beslut och biföll LRF:s ansökan om dispens med vissa villkor.

Läs KemI:s beslut om Totril

Läs KemI:s beslut om Stomp SC

 

Gällande regler för växtskyddsmedel

För att ett växtskyddsmedel ska få släppas ut på den svenska marknaden ska produkten godkännas av KemI.

KemI kan i enskilda fall ge dispens från kravet på godkännande. Det gäller bland annat om det är fråga om användning för forsknings- och utvecklingsändamål, begränsad användning som är nödvändig på grund av en oförutsebar fara, eller om det finns särskilda skäl och om ett undantag är förenligt med växtskyddsmedelsdirektivet.

Växtskyddsmedel regleras genom EU:s direktiv 91/414/EEG (växtskyddsmedels­direktivet) som infördes i den svenska lagstiftningen 2006. Enligt växtskyddsmedelsdirektivet var alla EU-länder tvungna att ompröva sina godkännanden enligt de nya gemensamma kraven i direktivet. För att säkerställa en hög skyddsnivå för miljö och hälsa skulle beslutskriterierna enbart beröra miljö- och hälsorisker och inte behovet av medlen. Dessa omprövningar skulle göras senast 2009 för Totril och 2007 för Stomp SC.

Växtskyddsmedelsdirektivet kommer att upphävas och ersättas av växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009. Denna ska börja tillämpas den 14 juni 2011. I och med den nya förordningen kommer dispensreglerna att ändras.

 

Kontakt

Peter Bergkvist
08-519 41 209


Nina Cromnier
Generaldirektör
Nås via presskontakt
Karin Abrahamsson
076-504 12 73


Markos Stavroulakis
Chef för juridiska sekretariatet
08-519 41 226
076-504 12 26