Inga tennorganiska för...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Inga tennorganiska föreningar hittade i blöjor

28 juni 2012

Kemikalieinspektionen (KemI) har låtit analysera elva olika sorters blöjor för att se om de innehåller några förbjudna tennorganiska föreningar. Ingen av de analyserade blöjorna innehöll något av de förbjudna ämnena.

- Det är ett positivt resultat som visar på att de begränsningar som finns ser ut att följas och att barn inte utsätts av tennorganiska föreningar genom användningen av blöjor, säger Magdalena Salomonsson inspektör på KemI.

Tennorganiska föreningar som tributyltennföreningar (TBT), dibutyltennföreningar (DBT) och dioktyltennföreningar (DOT) får enligt Reach bilaga XVII inte användas i varor som säljs till eller används av allmänheten om koncentrationen av dem i varan eller en del av varan överstiger motsvarande 0,1 viktprocent tenn.

Användning

Enligt en EU-rapport från 2007 (Risk and Policy Analysts Limited, 2007) har tennorganiska föreningar tidigare återfunnits i blöjor. Föreningarna har använts som katalysatorer i processen vid tillverkning av vissa silikonformer som används i blöjor. De har också använts vid tillverkningen av stabilisatorer som i sin tur används i tillverkningen av blöjans plastmaterial.

Enligt samma rapport används tennorganiska föreningar inte längre avsiktligt vid tillverkning av blöjor men de kan ändå förekomma i låga halter som föroreningar.

Ämnenas egenskaper

TBT, DBT och DOT har olika egenskaper men flera är långlivade (persistenta) och giftiga (toxiska). De kan också ansamlas i levande organismer (bioackumulerande). Föreningarna har även hormonstörande egenskaper och vissa av dem kan störa fortplantningen (reproduktionstoxiska).

Begränsningarna i bilaga XVII i Reach började gälla den 1 juli 2010 för TBT och den 1 januari 2012 för DBT och DOT.

Barn är extra känsliga

KemI har tidigare aldrig analyserat förekomsten av tennorganiska föreningar i blöjor. Projektet är en del av Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag. Handlingsplanen är framtagen på uppdrag av regeringen och i uppdraget ingår att redovisa vilka åtgärder som behövs under åren 2011 – 2014 för att minska risken för att människor i sin vardag ska utsättas för farliga kemikalier.

Eftersom barn är extra känsliga och använder blöjor dagligen är det särskilt viktigt att kontrollera att inga giftiga ämnen finns i dem.

Så genomfördes projektet

I projektet köptes elva olika blöjor från fem varukedjor in och skickades på extern analys vid ett ackrediterat laboratorium. De delar som analyserades var blöjans elastiska delar och det tunna ytskikt som sitter över det absorberande materialet.

Resultatet visar att ingen av de inköpta blöjorna innehöll någon av de tennorganiska föreningarna TBT, DBT eller DOT. 

Företagen som säljer blöjorna har informerats om projektet och dess resultat.

Kontakt

Mariana Pilenvik
Inspektör