Förslag om svenskt för...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Förslag om svenskt förbud mot bisfenol A i kvitton

29 juni 2012

Kemikalieinspektionen (KemI) lämnar idag sitt förslag till regeringen på ett nationellt förbud mot bisfenol A i termopapper som används i bland annat kvitton och biljetter. Rapporten är ett resultat av ett regeringsuppdrag och en del i arbetet för en giftfri vardag.

Bisfenol A är en kompontent i plast som även finns i ytskiktet på vissa kvitton och pappersbiljetter. Ämnet har i studier visat sig ha hormonstörande effekter även vid mycket låga doser. Det är sedan 2011 förbjudet i nappflaskor inom EU.

- Det finns få studier som visar hur stor exponeringen för bisfenol A via kvitton och biljetter är, men exponeringen kan inte heller anses vara tillräckligt kontrollerad om man ser till risken som bisfenol A kan innebära för ofödda barn, säger Sten-Åke Svensson vid Kemikalieinspektionen.

Med stöd av försiktighetsprincipen anser därför KemI att ett nationellt förbud mot bisfenol A i termopapper skulle kunna införas. Framförallt för att skydda ofödda barn.

Försiktighetsprincipen är en etablerad EU-rättslig princip som kan användas när det finns väl grundad misstanke om att någonting är farligt eller orsakar en bestämd skada på människors hälsa eller på miljön.

KemI:s bedömning är att en nationell reglering av bisfenol A i termopapper inte skulle påverka de skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i EU, utan att en nationell reglering ligger inom det område där enskilda medlemsstater har rätt att införa åtgärder.

Regeringsuppdraget

I april 2012 gav regeringen KemI i uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot bisfenol A i termopapper, eftersom det inte kunnat styrkas att användningen är säker och att försiktighetsprincipen därför bör tillämpas. I uppdraget ingick också att kartlägga vilka slags termopapper som kan ersätta papper med bisfenol A, och vilka eventuella hälso- eller miljöfarliga egenskaper som alternativen har.

Dokument

Rapport 4/12 Bisfenol A i kassakvitton Redovisning av ett regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Från Ordboken
  • BPA Bisfenol A -

    Bis Phenol A, Bisfenol A, även kallat 4,4'-dihydroxi-2,2-difenylpropan och BPA, är en av världens vanligaste plastkemikalier. Bisfenol A är en organisk förening där två fenolmolekyler bundits till samma kol i en propankedja.