Echa föreslår tillstån...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Echa föreslår tillståndsprövning för tio nya ämnen

28 juni 2012

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har lämnat en rekommendation till Europeiska kommissionen om att föra upp ytterligare tio ämnen på bilaga XIV till Reach. Ämnen på denna bilaga behöver tillstånd från Echa för att få användas.

De ämnen som Echa föreslår ska tas upp på bilaga XIV är:

1. formaldehyd, oligomera reaktionsprodukter med anilin (teknisk MDA)  
2. arseniksyra  
3. krom (III) kromat 
4. strontiumkromat  
5. kaliumbis (zinkkromat) hydroxid
6. zinkkromat (VI) hydroxid
7. 2,2 '-dimetyldietyleter 
8. N, N-dimetylacetamid (DMAC)  
9. 1,2-dikloretan (EDC) 
10. 2,2 '-diklor-4, 4'-metylendianilin (MOCA)

Ämnena finns i nuläget listade på kandidatförteckningen. Mer information om hur ämnena används finns i KemI:s sammanställning över ämnen på kandidatförteckningen.

Läs mer om Bilaga XIV

Echa inbjuder allmänheten att lämna synpunkter på förslaget senast den 19 september 2012.

Läs mer i Echas pressmeddelande

Läs mer om Reach
Från Ordboken
  • Reach -

    Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
    Förordning (EG) nr 1907/2006.
    System för registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier. Introducerades med EU:s vitbok om strategi för den framtida kemikaliepolitiken.