Regeländringar
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Regeländringar

Regeländringar 2014

KIFS 2014:4

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Ändring: Bilagorna 3 och 6 (saluförbud och användningsförbud för bekämpningsmedel, utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel).

PM om ändringsföreskriften

KIFS 2014:3

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Ändring: 5 kap. 35-37 §§, 40 § och 45-46 §§ samt bilagorna 3 och 6 (träskyddsbehandlat virke, elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS).

PM om ändringsföreskriften (träskyddsbehandlat virke)

PM om ändringsföreskriften (RoHS)

KIFS 2014:2

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Föreskriften innehåller till största del rättningar av hänvisningar till andra författningar. Utöver detta genomförs genom föreskriften en ändring i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (leksaksdirektivet) i svensk rätt. Ändringen består i sänkta gränsvärden för barium i leksaker.

PM om ändringsföreskriften

KIFS 2014:1

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Ändring: Bilagorna 3 och 6 (saluförbud och användningsförbud för bekämpningsmedel, utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel). Bilaga 12 ska upphöra att gälla.

PM om ändringsföreskriften

Rättelseblad

Regeländringar 2013

KIFS 2013:4

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Ändring: 3 kap. 4 §, 4a §

Ändringsföreskriften innebär att de krav som finns på uppgifter i anmälan till Produktregistret (KIFS 2008:2, kapitel 3, 4 § och 4a §) utökas med krav på att rapportera halten av kadmium som förorening i gödselmedel.

PM om ändringsföreskriften

KIFS 2013:3

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Ändring: 4 kap. 4 a §, 5, 9-10, 13, 15-20 och 22-25 §§, rubrikerna före 22 respektive 23 §§ samt bilaga 9, 10 och 11 ska upphöra att gälla,
1 kap. 1-2 §§, 2 kap. 1-2 och 8 §§, 4 kap. 1-2, 4, 4 a och 12 §§, rubriken till 4 kap. samt bilaga 3 till föreskrifterna ska ha ny lydelse,
ny 2 kap. 1 a § (biocider)

PM om ändringsföreskriften

KIFS 2013:2

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Ändring: Bilagor 3, 6 och 10 (saluförbud, användningsförbud, utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel, verksamma ämnen som får ingå i viss produkttyp av biocidprodukter)

PM om ändringsföreskriften

KIFS 2013:1

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Ändring: Bilaga 3 (Användningar som undantas från förbudet i 8-9 §§ förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning)

Läs PM om ändringsföreskriften

Regeländringar 2012

KIFS 2012:5

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Ändring: Bilagor 3, 6 och 10 (saluförbud, användningsförbud, utvidgade användningsområden för godkända växtskyddsmedel, verksamma ämnen som får ingå i viss produkttyp av biocidprodukter)

KIFS 2012:4

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Ändring: 5 kap.17, 39-40 §§, ny 5 kap. 41-49 §§. Ändring bilaga 3-5. Ny bilaga 6-7. (Kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor, elektrisk och elektronisk utrustning, kadmium, medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument).

KIFS 2012:3

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

PM om ändringsföreskriften

Ändring: 4 kap. 1-2 §§ (tillståndskrav, undantag)


Senast granskad
2014-07-04
Skapad
2011-02-22
Kontakt