Reach - Registrering
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Reach - Registrering


Registrering av ämnen i Reach

Den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst 1 ton per år ska registrera dessa hos den europeiska kemikalie­myndig­heten Echa. Ju större mängd av ämnet som tillverkas eller importeras desto mer information ska ingå i registreringsanmälan.

För så kallade infasningsämnen fanns möjligheten att göra en förhands­registrering senast den 1 december 2008. En förhandsregistrering är förutsättningen för att få utnyttja övergångsbestämmelserna enligt slutdatumen nedan.

I vissa fall kan dock tillverkaren eller importören utnyttja övergångs­bestämmelserna för registrering av infasningsämnen trots att ämnena inte förhandsregistrerades.
Läs mer om så kallad sen förhandsregistrering här.

Ett ämne som inte är registrerat inom fastställda tidsfrister får inte tillverkas eller sättas ut på EU-marknaden.

Kravet på registrering gäller för det enskilda ämnet. En blandning som består av flera ämnen behöver inte registreras, men väl de enskilda ämnena som ingår i blandningen. För ämnen som ingår i importerade varor gäller särskilda regler i artikel 7.

Vissa ämnen och användningar av ämnen är undantagna från kravet på registrering. Se sammanställning av undantagen.

Hur görs en registrering?

En registrering görs elektroniskt via Echas REACH-IT portal.
Information och manualer etc. finns på Echas webbplats.

Registreringsdossiern sammanställs i programvaran IUCLID 5.
Mer information och möjlighet att ladda ner IUCLID 5 finns på Echas webbplats.

Avgift för registrering

I samband med registreringen tar Echa ut en avgift enligt avgiftsförordningen till Reach.

Samarbete vid registrering

(Forum för informationsutbyte, SIEF)

Alla företag som har förhandsregistrerat ett ämne med samma kemiska identitet ska samarbeta i ett så kallat Forum för informationsutbyte (SIEF). Läs mer om SIEF.

Straffsanktioner

Den som med uppsåt eller oaktsamhet bryter mot kravet på att göra en registrering kan enligt 29 kap. 3 b § miljö­balken, dömas till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet bedöms som grovt, kan straffet bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

 

Slutdatum för registrering enligt Reach-förordningen (för ämnen som har förhandsregistrerats)

Datum

Registrering

30 november 2010 Ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst 1000 ton per tillverkare/importör och år.

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassifi­ce­ras som cancerframkallande, mutagena, eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 enligt direktiv 67/548/EEG om klassificering och märk­ning och som tillverkas eller importeras i mängder om minst 1 ton per tillverkare/importör och år.

Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassifi­ce­ras som mycket giftiga för vattenlevande organis­mer och som kan förorsaka skadliga långtids­effekter i vattenmiljön enligt direktiv 67/548/EEG och som tillverkas eller importeras i mängder om minst 100 ton per tillverkare/importör och år.
31 maj 2013 Ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst 100 ton per tillverkare/importör och år.
31 maj 2018 Ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst 1 ton per tillverkare/importör och år.
Senast granskad
2012-01-30
Skapad
2011-04-26

Reach - Registrering


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

När ska en kemikaliesäkerhetsrapport lämnas?

För ämnen som tillverkas eller importeras i större mängder än tio ton per år per registrant ska en kemikaliesäkerhetsrapport ingå i registrerings­underlaget (artikel 14). Rapporten ska innehålla en kemikaliesäkerhets­bedömning och rekommenderade åtgärder för att ämnet ska kunna hanteras på ett säkert sätt.

Kemikaliesäkerhetsbedömningen ska omfatta tillverkningen av ett ämne och alla identifierade användningar av ämnet och alla faser av ämnets livscykel (bilaga I punkten 0.3). Det gäller både för tillverkarens eller importörens egen användning och för de användningsområden som har identifierats hos nedströmsanvändarna, dvs. även när ämnet används för att tillverka varor till exempel plaster och textilier. På samma sätt ska åtgärder för att hantera eventuella risker rekommenderas för alla identifierade användningsområden.

Enligt artiklarna 37-39 kan en nedströmsanvändare i vissa situationer bli skyldig att göra en kemikaliesäkerhetsrapport och lämna information till Echa.

När ska en exponeringsbedömning ingå i kemikaliesäkerhetsrapporten?

En exponeringsbedömning ska ingå i kemikaliesäkerhetsrapporten om tillverkaren eller importören bedömer att ämnet eller blandningen uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt enligt direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG eller om det bedöms vara ett så kallat PBT-ämne (långlivat, bioackumulerande och toxiskt) eller vPvB-ämne (mycket långlivat och mycket bio-ackumulerande) (artikel 14.4, bilaga I, punkt 0.6).

Syftet med en exponeringsbedömning är att bedöma hur människa och miljö kan komma att exponeras för ämnet och i vilken koncentration en sådan exponering kan ske. Utifrån detta görs en bedömning av om exponeringen är så stor att den kan leda till skada på människa eller miljö.

Om exponeringen bedöms kunna orsaka skada ska tillverkaren eller importören föreslå ytterligare åtgärder som gör att ämnet kan användas på ett säkert sätt. Exponeringsbedömningen kommer således att ha en central roll i bedömningen av om och hur ett ämne kan hanteras säkert med hänsyn till människors hälsa eller miljö.

En viktig del i exponeringsbedömningen är de så kallade exponerings­scenarierna som är beskrivningar av hur ämnet tillverkas eller används under hela sin livscykel. I ett exponeringsscenario ingår även en beskrivning av de riskhanteringsåtgärder och driftförhållanden som rekommenderas för att ämnet ska kunna hanteras på ett säkert sätt.

Allmänna bestämmelser om bedömning av ämnen och hur en kemikaliesäkerhetsrapport tas fram finns i bilaga I till Reach, samt i Vägledningsdokument om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning finns på Echas webbplats.

Vägledningsdokument

Vägledningsdokument med anknytning till registrering. Där finns bland annat vägledningar om registrering, ämnes­identifiering samt om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedöm­ning.

Korta ”praktiska vägledningar” som beskriver olika delar av registrerings­processen finns på Echas webbplats. Dokumenten finns på alla EU-språk.

Hur hanteras registreringen när den kommit in till Echa?

Registreringsanmälan förses med ett inlämningsnummer och ett inlämningsdatum som är det datum då Echa mottog anmälan. Echa granskar att anmälan är fullständig, att den innehåller samtliga uppgifter som krävs och att registreringsavgiften är betald.

Om anmälan inte är fullständig bereds registranten möjligheten att komplettera registreringsanmälan inom en viss tid. Om den begärda informationen inte inkommer inom den angivna tidsfristen ska Echa vägra att göra en registrering. Den inbetalda avgiften kommer i sådana fall inte att återbetalas. När registreringsunderlaget är fullständigt får ämnet ett registreringsnummer som sedan ska användas vid all vidare korrespondens som är kopplad till registreringen.

Om Echa inte inom tre veckor från inlämningsdatumet har meddelat att det föreligger hinder för registrering får registranten börja eller fortsätta att tillverka eller släppa ut ämnet på marknaden (artikel 21.1).

Efter registreringen är det registrantens skyldighet att uppdatera sitt registreringsunderlag med relevant ny information och lämna informa­tionen till Echa (artikel 22.1). Kravet gäller bland annat om det framkommer nya data om ämnets hälso- och miljöfarlighet.

Echas register över registrerade ämnen

Echa publicerar kontinuerligt på sin webbplats delar av den information om enskilda ämnen som kommer in i samband med registreringen.

Registret innehåller bland annat uppgift om ämnets klassifice­ring och märkning och resultat av toxikologiska och ekotoxikologiska undersökningar (artikel 119.1).

Även vissa andra uppgifter offentliggörs på Internet, bland annat uppgift om ämnets renhetsgrad och identifiering av tillsatser som är kända för att vara farliga (artikel 119.2). Offentliggörandet av sådana uppgifter kan begränsas i vissa fall.

När det gäller allmänhetens tillgång till handlingar som finns hos Echa gäller EU-förordning nr 1049/2001. Huvudprincipen enligt förordningen är att samtliga handlingar hos Echa är tillgängliga för allmänheten. Från den principen finns undantag. Bland annat gäller att en handling inte ska lämnas ut om ett utlämnande skulle påverka en persons affärsintressen negativt.

Anmälan till Echas Klassificerings- och märkningsregister enligt CLP-förordningen

I vissa fall kan ämnen som ska registreras enligt Reach behöva anmälas till Echas klassificerings- och märkningsregister. Det gäller om ämnet släpps ut på EU-marknaden och om de uppgifter som krävs till klassificerings- och märkningsregistret inte redan har lämnats i en registrering. Läs mer om Klassificerings- och märkningsregistret.