Konfidentiella ämnesnamn
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Konfidentiella ämnesnamn

För blandningar som klassificeras som farliga ska vissa ingående ämnen anges i märkning och säkerhetsdatablad.

Ämnesnamnet ska anges med internationellt erkänd kemisk benämning, företrädesvis den som anges i Einecs eller Elincs. Undantag från detta krav får bara göras efter beslut av behörig myndighet i det land där blandningen först släpps ut på marknaden. I Sverige är Kemikalieinspektionen den myndigheten när det gäller blandningar som är klassificerade och märkta enligt KIFS 2005:7. För blandningar klassificerade och märkta enligt CLP-förordningen ska i stället ansökan lämnas till Echa. Mer information finns på Echas webbplats.

Om den som äger de immateriella rättigheterna till sammansättningen av en beredning kan visa att den rätten riskeras genom att avslöja identiteten hos ett ingående ämne, kan ämnet anges med alternativt namn efter begäran och beslut av behörig myndighet. Begäran ska uppfylla förutsättningarna angivna i bilaga VI i direktiv 1999/45/EG och innehålla de uppgifter som framgår av del A i bilagan.

Läs mer i artikel 15 direktiv 1999/45/EG samt 15 och 16 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Leverantörer som får redovisa förtecknade ämnen utan att ange kemisk identitet:

Fullständig lista med senaste uppdatering 2014-08-28.

Senast granskad
2014-08-28
Skapad
2011-03-09
Relaterat

Klassificera och märk farliga kemiska produkter

Från Ordboken
  • Generiskt namn -

    Ett företag kan ansöka om att få använda ett beskrivande namn (generiskt namn) på någon komponent i sin produkt och ange det namnet på en etikett eller i ett säkerhetsdatablad i stället för ett entydigt kemiskt namn.