Säkerhetsdatablad
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Säkerhetsdatablad

Regler­na om säkerhetsdatablad finns i Reach-förordningens avdelning IV (Information i distributionskedjan) och ska tillämpas från och med den 1 juni 2007.

En förordning om ändring av Reach-förordningens bilaga II om säker­hetsdatablad publicerades i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) den 31 maj 2010. Förordningen ändrar bilaga II från den 1 december 2010. Se kommissionens förordning (EU) nr 453/2010.

Läs mer om nya regler för säkerhetsdatablad.

Leverantören av vissa ämnen eller blandningar ska förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad. Det ska vara skrivet på svenska för produkter som släpps ut på den svenska marknaden.

Säkerhetsdatabladets 16 obligatoriska punkter

 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.
 2. Farliga egenskaper.
 3. Sammansättning/information om beståndsdelar.
 4. Åtgärder vid första hjälpen.
 5. Brandbekämpningsåtgärder.
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.
 7. Hantering och lagring.
 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd.
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.
 10. Stabilitet och reaktivitet.
 11. Toxikologisk information.
 12. Ekologisk information.
 13. Avfallshantering.
 14. Transportinformation.
 15. Gällande föreskrifter.
 16. Annan information.

Anvisningar om sammanställningen av säkerhetsdatablad finns i Reach-förordningens bilaga II. 

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har publicerat en vägledning om att sammanställa säkerhetsdatablad.

Hämta Echas vägledning om säkerhetsdatablad

 

Reach-förordningen i en inofficiell, konsoliderad version:

Förordning (EG) nr 1907/2006 (senast konsoliderad 2012-06-01)

Ändring av Reach-förordningens bilaga II om säkerhetsdatablad.

Senast granskad
2013-01-25
Skapad
2011-03-05