KIFS 2008:2
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Konsoliderad föreskrift

KIFS 2008:2 konsoliderad till och med KIFS 2014:3.

Grundföreskrift

KIFS 2008:2

 

Ändringsföreskrifter

FöreskriftÄndring

KIFS 2014:3

5 kap. 35-37 §§, 40 § och 45-46 §§ samt bilagorna 3 och 6 (träskyddsbehandlat virke, elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS).

PM om ändringsföreskriften (träskyddsbehandlat virke)

PM om ändringsföreskriften (RoHS) 

KIFS 2014:2

2 kap. 1 §, 3 kap. 10 §, 5 kap. 14, 18 b och 20 §§, 6 kap. 1 § samt bilaga 5 (explosiva varor, agentmedgivande, färger och lacker, dentalt amalgam, emissionsprovning av träbaserade skivor, gränsvärden av migration av barium från leksaker) 

PM om föreskriften

KIFS 2013:4

Kapitel 3, 4 § och 4a §. Krav på att rapportera halten av kadmium som förorening i gödselmedel.

Läs PM om ändringsföreskriften

KIFS 2013:1

Bilaga 3 (Användningar som undantas från förbudet i 8-9 §§ förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning).

Läs PM om ändringsföreskriften

KIFS 2012:4

5 kap.17, 39-40 §§, ny 5 kap. 41-49 §§. Ändring bilaga 3-5. Ny bilaga 6-7. (Kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor, elektrisk och elektronisk utrustning, kadmium, medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument).

Läs PM om ändringsföreskriften

KIFS 2012:3

 4 kap.1-2 §§ tillståndskrav, undantag

Läs PM om ändringsföreskriften

KIFS 2012:1

Bilaga 2 (färger och lacker) och bilaga 3 (användningar som undantas från förbudet i 11 b § förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter)

Läs PM om ändringsföreskriften 

KIFS 2011:3

Nytt 8 kap., ny bilaga 5 (leksaker, säkerhetskrav).

KIFS 2010:7

4 kap. 1 § och 5 kap. 39 §,  ny 5 kap. 6 §, ny bil. 3 (klassificering och märkning av särskilt farliga produkter, metylenklorid, elektriska och elektroniska produkter, användningar som undantas från import/ exportförbud).

Läs PM om ändringsföreskriften

KIFS 2010:6

5 kap. 33 § upphör att gälla 31 juli 2010 (kreosotprodukter, arsenikföreningar).

KIFS 2010:4

2 kap. 1-6 §§ och 5 kap. 39 §. 

Läs PM om ändringsföreskriften.

KIFS 2009:9

5 kap. Elektriska och elektroniska produkter, 39 § (bly, kadmium, kadmiumoxid, kvicksilver).

KIFS 2009:6

5 kap. 1-6 §§, mellanrubrik före 1 § samt bilaga 3 upphör.

KIFS 2009:2

8 kap. upphävs, ändrad lydelse av 1 kap. 1 § , 3 kap. 2-4 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 14, 17-18 §§, p 6 i över­gångsbestämmelserna samt bilaga 1. Dessutom införs fem nya paragrafer, 2 kap. 1 a §, 3 kap. 4 a § och 5 kap. 18 a-c §§ samt en ny bilaga, bilaga 4.

KIFS 2008:6

5 kap. 17, 20 och 23 §§, 21 § upphör att gälla (import, export, saluföring, mätinstrument, barometrar, kvalitetssäkring, formaldehyd i träskivor).

KIFS 2008:5

5 kap. 39 § (bly).
 •  

 • Engelsk översättning

 • KIFS 2008:2 konsoliderad till och med KIFS 2010:7

 


Senast granskad
2014-07-04
Skapad
2011-09-08

Från Ordboken
 • Grundförfattning -

  Ny författning eller föreskrift som ges ut för första gången.

 • Ändringsförfattning -

  En författning som ändrar en tidigare utgiven författning kallas för ändringsförfattning.

 • Konsoliderad version -

  Sammanställning av en version av regeltext där alla ändringsförfattningar är inlagda på rätt plats i grundförfattningen.

Kontakt