Tatueringsfärger
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Tatueringsfärger

Tatueringsfärger kan innehålla farliga ämnen och kan vara mikrobiologiskt förorenade. Det visar de analyser Kemikalieinspektionen (KemI) gjorde av färger på den svenska marknaden 2010.


I ett regeringsuppdrag granskade Kemikalieinspektionen i samråd med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Konsumentverket frågan om reglering och tillsyn av marknaden för tatueringsfärger. I uppdraget ingick att belysa hur svenska regler skulle kunna skapas i samklang med EU-lagstiftningen.

KemI:s slutsats var att det fanns ett behov av regler som begränsar riskerna med tatueringar på grund av olämpliga tatueringsfärger. I redovisningen av regeringsuppdraget föreslogs en ny förordning om begränsning av vissa farliga ämnen samt mikrobiologiska föroreningar i tatueringsfärger.

Den 1 augusti 2012 började en ny svensk förordning om tatueringsfärger gälla. Läkemedelsverket har tagit fram en ny föreskrift på området som börjar gälla den 1 februari 2013.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Tatueringar allt vanligare

Trenden att dekorera kroppen med tatueringar är spridd över världen och växer snabbt. Den Europeiska kommissionen uppskattade 2003 att i genomsnitt 5-10 procent av befolkningen inom EU hade en tatuering. I USA var motsvarande siffra 24 procent. I Sverige finns det 800-1 000 tatuerare som är anmälda enligt miljöbalkens regler om hälsoskydd. Sannolikt görs det minst 2 000 tatueringar i Sverige per dag.

Innehåll i färgerna

Under 2010 lät Kemikalieinspektionen utföra egna analyser av tatueringsfärger. 31 färger i olika nyanser analyserades. 40 olika hälsoskadliga ämnen eftersöktes, bland annat tungmetaller, polyaromatiska kolväten (PAH) och aromatiska aminer. Av de 31 färgerna var endast 5 utan anmärkning. Övriga innehöll hälsoskadliga ämnen i nivåer över Europarådets rekommenderade gränsvärden.

Frågor om farliga ämnen i tatueringsfärg har väckts även i andra länder. I en nyligen publicerad italiensk undersökning av metaller i tatueringsfärger upptäcktes stora variationer i pigmentinnehåll mellan olika fabrikat. Metaller som återfanns i större mängder var aluminium, barium, koppar, järn och strontium.

Giftigare metaller som kadmium, mangan, bly, antimon, och vanadin fanns i små mängder i ett fåtal produkter och kvicksilver endast som spårämne. Bland allergiframkallande ämnen återfanns krom, nickel och kobolt.

Sammansättningen av kemiska ämnen i tatueringsfärger har ändrats under senare tid. Numera används även så kallade azofärgämnen som färgpigment.

Hälsorisker

Bedömningen av risker med tatueringar är fortfarande osäker. Färgerna används under huden, vilken motiverar en hög grad av försiktighet. Huruvida färger sprids i kroppen och i så fall i vilken mängd är inte helt klarlagt, bland annat på grund av brist på vetenskapliga undersökningar.

Färgerna i tatueringar verkar stanna kvar i läderhuden, eftersom omsättningen av celler i läderhuden är långsam. Viss del av färgpigmentet kan dock via blodet transporteras till lymfkörtlarna.

Om olämpliga färger används ökar sannolikt risken för hälsoskador när tatueringar tas bort med laser, eftersom pigmentet då bryts sönder och fragment och nedbrytningsprodukter kan transporteras i kroppen och nå olika organ.

Regler

Tatueringsfärger har tidigare saknat särskild lagstiftning i Sverige. En ny svensk förordning om tatueringsfärger började gälla den 1 augusti 2012 och Läkemedelsverket har tagit fram en ny föreskrift på området som börjar gälla den 1 februari 2013.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Flera andra europeiska länder har också infört nationella regler för tatueringsfärger, bland annat Nederländerna, Norge, Frankrike, Tyskland och Schweiz.

I Nederländerna är det till exempel förbjudet att sälja färger som innehåller vissa ämnen, färgerna ska vara sterila och får inte innehålla konserveringsmedel. Färgerna ska ha en märkning som innehåller allmänna uppgifter om färgen och om tillverkare/importör, utgångsdatum, användarvillkor, en garanti att produkten är steril samt en lista på ingredienser.

 

Skapad
2011-02-01

Tatueringsfärger


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

Tatueringsfärger kan innehålla farliga ämnen och kan vara mikrobiologiskt förorenade. Det visar de analyser Kemikalieinspektionen (KemI) gjorde av färger på den svenska marknaden 2010.

Kemikalieinspektionen (KemI) analyserade under 2010 tatueringsfärger av populära fabrikat. Analysen visade att det var mycket vanligt med hälsofarliga ämnen i färgerna.

Ämnen som är kända för att orsaka allergier, cancer, mutationer och skador på fortplantningsförmågan hittades i de flesta av de analyserade färgerna. Utomlands har man även konstaterat höga halter av bakterier i tatueringsfärg.

Risker med färgpigment i huden

Ska du skaffa en tatuering bör du vara medveten om riskerna. Färgen sätts in i din hud och blir kvar i din kropp, kanske för resten av livet. Vissa färgpigment ”bleks” med tiden vilket kan betyda att färgen antingen transporterats bort från huden och in i kroppen, eller att den ändrar sin kemiska struktur och mister sin färg. En del färgpigment bryts ner av laser eller solens UV-ljus och somliga pigment bildar då farliga nedbrytningsprodukter som kan skada din hälsa mer än det ursprungliga färgpigmentet.

Be att få se analysprotokoll

För att försäkra dig om att färgen inte innehåller hälsofarliga pigment bör du åtminstone se till att den är testad och uppfyller kriterierna i Europarådets rekommendation ResAP(2008)1 om vad som inte får förekomma i tatueringsfärger.

Många tatuerare kan redan idag uppvisa sådana analysprotokoll för de färger de använder. Var noggrann med att analysprotokollet är aktuellt och gäller just den färg som du ska ha i din kropp.

Regler

Tatueringsfärger, det vill säga färger som injiceras under huden för tatuering eller permanent makeup, har tidigare saknat särskild lagstiftning i Sverige. En ny svensk förordning om tatueringsfärger började gälla den 1 augusti 2012 och Läkemedelsverket har tagit fram en ny föreskrift på området som börjar gälla den 1 februari 2013.