Silver
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Silver

Silver är en metall som är mest känd för dess traditionella användning i smycken och silverbestick. Under senare år har användningen av silver i stället ökat inom andra områden. Men silver i jonform har miljöfarliga egenskaper.


Användning

Användningen av silver har ökat bland annat i konsumentprodukter som textilier, skor, kylskåp, tandborstar, plastflaskor, damm­sugarfilter, madrasser, skärbrädor med mera. Användningen ökar även i sjukvårdsmaterial, i vattenkylningssystem och för dricksvattendesinfektion.

Silver används eftersom ämnet i jonform har bakteriedödande egenskaper. Marknaden för den här typen av "antibakteriella produkter" tycks stadigt öka.

Egenskaper och risker

Men silver i jonform har miljöfarliga egenskaper. Silverjoner är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Fisk och små kräftdjur (till exempel vattenloppor) är särskilt känsliga.Tillväxten och fortplantningen försämras vid silverjonkoncentrationer även vid så låga halter som under 1 µg/l.

Silver är långlivat vilket innebär att det silver som en gång släppts ut i miljön kommer att finnas kvar där. Det finns farhågor om att en utbredd silveranvändning kan bidra till utvecklingen av resistenta bakterier. Därför bör försiktighetsprincipen tillämpas när det gäller användning av silver där det inte är absolut nödvändigt.

Användningen av silverjoner i olika typer av konsument­produkter bidrar till en diffus spridning till miljön via av­lopps­vatten och avloppsslam. I vilken grad silver släpps ut och sprids i miljön varierar mellan olika användningar.

Miljöpåverkan från silverbehandlad textil som tvättas regelbundet är säkerligen större än från ett kylskåp med silverbeläggning som torkas av sällan och med mycket mindre mängder vatten. Det är dock troligt att alla silver­behandlade produkter påverkar miljön i någon mån. Frågan är om fördelarna med silverbehandlade pro­dukter verkligen kan uppväga den negativa påverkan de kan ha på miljön.

Brister i märkningen

Produkter som innehåller silver som antibakteriellt ämne är inte alltid tydligt märkta. Vissa beteckningar kan dock ge en aning om att silver eller något annat antibakteriellt verksamt ämne använts, till exempel: “antimicrobial”, “free of bacteria”, “for lasting freshness”, “hygienic protection”, “keeps the natural hygienic balance”, “treated against odour”, “prevents miscolouring” etc. En del produkter marknadsförs som "miljövänliga", utan några belägg till stöd för ett sådant påstående.

Regler

Silver som bekämpningsmedel kräver godkännande

Silver, och alla kemiska föreningar som frigör silver eller silverjoner, betraktas som en biocidprodukt som kräver godkännande om den är avsedd att före­bygga bakterietillväxt och liknande. Silver som används som biocid­produkt omfattas av bestämmelserna i direktiv 98/8/EG (biociddirektivet).

Sverige har utsetts till rapportör för ett antal olika silver­föreningar som ingår i översynsprogrammet för biocider. Rapportören har till uppgift att utvärdera de risker för människors hälsa och miljön som är förenade med användningen av silver i olika typer av biocidprodukter. Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras i en riskbedömningsrapport. Rapporten kommer att ligga till grund för Europeiska kommissionens beslut om silver­föreningar ska föras upp på bilaga I, IA eller IB till biocid­direktivet och därmed få användas som verksamma ämnen i biocidprodukter i framtiden. Delar av risk­bedömningsrapporten kommer att publiceras på Europeiska kommissionens webbplats.

En ny biocidförordning kommer att börja tillämpas från september 2013. Man får då inte längre sätta ut biocidbehandlade varor på EU-marknaden om inte de verksamma ämnena är godkända för den tilltänkta användningen. Det kommer också att krävas en märkning på varan att den är behandlad med biocid/antibaktierellt ämne.

I dagsläget kan biocidprodukter som är kemiska produkter och tillhör produktgruppen desinfektionsmedel säljas i Sverige utan godkännande. Det beror på en övergångsbestämmelse som innebär att de flesta desinfektionsmedel som redan finns på marknaden får fortsätta säljas fram till dess att den europeiska utvärderingsprocessen är slutförd.

Senast granskad
2012-07-26
Skapad
2011-01-28

Silver


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

Silver är en metall som är mest känd för dess traditionella användning i smycken och silverbestick. Under senare år har användningen av silver i stället ökat inom andra områden. Men silver i jonform har miljöfarliga egenskaper.

Mer hos Kemikalieinspektionen
 
Kontakt

Margareta Daho
Inspektör