På många håll i Sverige förekommer stora mängder mygg, vilket kan skapa problem för människor och djur. Ibland är myggplågan så stor att medel för myggbekämpning behöver spridas från helikopter. Här samlar vi information och nyheter om myggbekämpningen.

Observera att inför varje myggsäsong kan ändringar komma att ske i uppgifter som vi meddelat tidigare år. Bevaka därför särskilt det senaste årets nyheter. 


Senast granskad
2014-04-02
Skapad
2011-01-24

Myggbekämpning i Sverige


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

På många håll i Sverige förekommer stora mängder mygg, vilket kan skapa problem för människor och djur. Ibland är myggplågan så stor att medel för myggbekämpning behöver spridas från helikopter. Här samlar vi information och nyheter om myggbekämpningen.

Observera att inför varje myggsäsong kan ändringar komma att ske i uppgifter som vi meddelat tidigare år. Bevaka därför särskilt det senaste årets nyheter. 

På många håll i Sverige förekommer stora mängder mygg, vilket kan skapa problem för människor och djur. I exempelvis Nedre Dalälvs­området kan myggen förekomma i sådana mängder att de är ett sanitärt problem.

Mängderna mygg där är bland de högsta som uppmätts i världen. Studier i området har visat att massförekomst av stickmyggor mestadels inträffar under våren och försommaren men kan inträffa när som helst under sommaren.

På grund av det stora behovet av myggbekämpning i Nedre Dalälven har KemI tidigare beviljat dispens för användning av det Bti-baserade bekämpningsmedlet VectoBac G området varje år från 2002 till 2010, då VectoBac blev godkänt som biologiskt bekämpningsmedel. Sedan dess har det gått att använda medlet under särskilda villkor. Läs om reglerna för bekämpning av mygg med biologiska bekämpningsmedel.

Delar av Nedre Dalälvsområdet är skyddade i egenskap av nationalpark eller naturreservat. För att få använda bekämpningsmedel i sådana områden krävs dispens från berörd länsstyrelse. De dispenser som har beviljats hittills har haft begränsad, väl definierad och villkorad använd­ning rörande frekvens och specificerade ytor för bekämp­ning. På grund av att Nedre Dalälvsområdet utgörs av våtmark är användning av helikopter nödvändig vid spridning av bekämpningsmedlet. Även för bekämpning med helikopter krävs dispens som från den 1 januari 2012 sökes hos Naturvårdsverket.

Bakterien Bti dödar mygglarverna

Bakterien Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) H14 kan användas för myggbekämpning. Bti är verksam mot insekter inom några familjer i underordningen Nematocera (myggor), framför allt stickmyggor.

När man tillverkar bio­logiska bekämpningsmedel baserade på Bti framställer man bakterierna i spor-form. Det som inträffar när Bti övergår i spor-form är att det bildas proteiner i form av kristaller. När de kristallformade proteinerna når en mygg­larv omvandlas proteinerna till ämnen (toxiner) som kan döda mygglarven.

Uppföljning av miljöpåverkan

Bti är ett biologiskt bekämpningsmedel vilket har vissa generella fördelar jämfört med många kemikalier. För­delarna bidrar positivt till miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Det råder dock en viss osäkerhet om använd­ningen kan komma i konflikt med miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Kritiken mot bekämpningen med Bti är att användningen kan medföra långsiktiga och indirekta ekologiska effekter. Nedre Dalälvsområdet är ett unikt område och mycket artrikt vilket gör att kritiker uttrycker en allmän oro. Det finns emellertid inga specifika misstankar att en viss annan art skulle vara hotad av myggbekämpningen med Bti.

I samband med myggbekämpningen i Nedre Dalälvs­området görs uppföljningar i miljön. Sådana uppföljningar är generellt mycket svåra att utforma så att de ger entydiga svar. Även i den vetenskapliga litteraturen efterfrågas den här typen av undersökningar och det är svårt att veta vad man ska leta efter.

Regler

Medel avsedda för myggbekämpning, som ska sättas ut på marknaden i Sverige, måste vara godkända av Kemikalieinspektionen. Vem som helst kan lämna in en ansökan om produktgodkännande till KemI, inte enbart det producerande företaget. De verksamma ämnena i produkterna ska alltid vara utvärderade eller vara under utvärdering av EU-granskningsprogrammet för biocidprodukter.

Det är det ansökande företagets ansvar att sammanställa dokumentation från den öppna litteraturen eller egna studier och göra en bedömning av miljö- och hälsorisker­na. Företaget ska göra riskbedömningen för den aktuella produkten och dess användning. Dokumentationen och bedömningen ska presenteras för KemI som granskar och prövar ärendet. Det ska göras för varje produkt oavsett om det finns en bred allmänkunskap om produkten eller inte. Vid prövningen kan förslag till beslut komma att skickas på remiss för att få ett utlåtande från andra expertinstanser.

Myggbekämpningen i Nedre Dalälven berörs även av andra myndigheter förutom Kemikalieinspektionen, bland annat Naturvårdsverket och miljömålsansvariga myndigheter.

KemI behandlar ansökan om godkännande av bekämpningsmedel

KemI ansvarar i första hand för att behandla ansökan om godkännande av bekämpningsmedel. Prövning av en ansökan om produktgodkännande görs i allmänhet för hela Sverige, vilket innebär att den riskbedömning som ligger till grund för beslutet är mer allmänt hållen.

KemI kan ge dispens om medlet inte är godkänt i Sverige

Om ett bekämpningsmedel inte är godkänt i Sverige och om det finns särskilda skäl, kan KemI bevilja dispens för användningen (5 § förordning (2000:338) om biocidprodukter). KemI ska inte enbart ta hänsyn till miljön utan också till människors hälsa och ekonomiska intressen.

Naturvårdsverket kan ge dispens för flygbekämpning

Flygbekämpning är generellt förbjuden i Sverige (14 kap. 7§ miljöbalken). Enligt kommande EU-lagstiftning ska flygbekämpning regleras inom hela EU (Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel). För biocidprodukter kan Naturvårdsverket sedan 1 januari 2012 ge dispens för spridning med luftfarkost (flygplan, helikopter). För växtskyddsmedel är det KemI som utfärdar dispens för spridning med luftfarkost.

Om ett företag ansöker om dispens för att få sprida biocider med flyg i ett särskilt område prövar Naturvårdsverket ansökan och kan bevilja dispens om det finns synnerliga skäl. Myggbekämpning i Nedre Dalälven har sedan 2002 utförts med hjälp av helikopterspridning.

Eftersom flygbekämpning generellt är förbjudet kommer det alltid att krävas dispens för att sprida bekämpningsmedel från luftfarkost över ett område. Dispens krävs alltså oavsett om produkten är godkänd eller inte.

Länsstyrelsen ansvarar för områden med områdesskydd

Länsstyrelserna sköter i normala fall uppgifter som berör naturreservat, nationalparker och Natura-2000 områden (7 kap. miljöbalken). Eftersom det i princip alltid finns förbud mot användning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel i alla naturreservat och nationalparker behöver den ansvariga länsstyrelsen ta beslut om dispens. Vid till exempel användning av ett icke godkänt bekämpningsmedel behöver även KemI fatta beslut om dispens. Dispens både från KemI och länsstyrelsen kan därför bli aktuellt.

Natura-2000 lagstiftning finns i hela EU

Skapandet av Natura 2000 är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald. Det är unionens bidrag till att förverkliga avsikterna i bland annat konventionen om biologisk mångfald och Bernkonventionen (om skydd av europeiska vilda djur och växter och deras livsmiljöer).

Natura-2000 grundas i art- och habitatdirektivet (direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter) samt fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar). Direktiven har förts in i svensk lagstiftning bland annat i miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera.

KemI tar i särskilda fall över ansvaret för beslut i Natura 2000-område

När KemI behandlar dispens för icke godkända medel för användning i ett Natura 2000-område ansvarar KemI för beslutet om bekämpning i området (7 kap 29 b § miljöbalken).

I andra fall, det vill säga om ansökan om bekämpning i Natura 2000-området gäller en produkt som är godkänd i Sverige, tar länsstyrelsen beslut.

När KemI tar beslut om bekämpningsmedel behöver myndigheten i normala fall enbart ta hänsyn till bekämpningsmedelslagstiftningen, men när KemI tar beslut som berör ett Natura 2000-område tar myndigheten också hänsyn till Natura 2000-lagstiftningen.

Regeringen fattar beslut när information om risker vid användning är otillräcklig

I mycket specifika fall behövs ett regeringsbeslut för att använda bekämpningsmedel (7 kap. 29§ miljöbalken). Det behövs till exempel när kunskapen om bekämpningens långsiktiga effekter är bristfällig och bekämpningen är av stor samhällelig ekonomisk betydelse.

Naturvårdsverket har ett övergripande ansvar för miljön, natur och områdesskydd

Naturvårdsverket är miljömyndighet i Sverige med ett ansvar för 10 av regeringens 16 miljökvalitetsmål och med ett övergripande ansvar för den lagstiftning som berör natur och områdesskydd. Större delen av Naturvårdsverkets verksamhet riktas till andra myndigheter, kommuner, företag och organisationer. Naturvårdsverket blir ofta ombedd att yttra sig i frågor kring myggbekämpning.

Mer hos Kemikalieinspektionen
 
Kontakt

Biocidprodukter
08-519 41 122
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis, tor 13:00-15:00.
E-post: biocider@kemi.se


Mer hos andra