Under flikarna på den här sidan finns blanketter med mera som används för anmälan till Produktregistret, för ansökan om godkännande av bekämpningsmedel eller för ansökan om dispens för att använda vissa farliga kemiska produkter.


Senast granskad
2012-07-03
Skapad
2011-10-11

E-tjänster och blanketter


Cas-nr
Eg-nr
Synonymer
Smältpunkt
Kokpunkt
Ångtryck
Vattenlöslighet

Under flikarna på den här sidan finns blanketter med mera som används för anmälan till Produktregistret, för ansökan om godkännande av bekämpningsmedel eller för ansökan om dispens för att använda vissa farliga kemiska produkter.

För utförlig information om ansökan, se Vägledning och blanketter för biocidprodukter.

Blanketterna ska fyllas i och skickas till Kemikalieinspektionen, gärna i elektroniskt format. Dock måste ansökningsblanketten skrivas under och skickas in i original.

 

Ansökningsformulär

Blanketterna ska fyllas i och skickas till Kemikalieinspektionen, gärna i elektroniskt format. Dock måste ansökan skrivas under och skickas in i original.

Ansökan om nytt eller fortsatt godkännande av biocidprodukter enligt äldre nationella regler

Totalt ska fyra blanketter fyllas i, dels den generella ansökningsblanketten, MIP-0001-S, dels A-, B- och C-formulären för kemiska biocidprodukter eller för biologiska biocidprodukter där det verksamma ämnet är en mikroorganism, däribland virus eller svamp.

MIP-0001-S Ansökan om godkännande av biocidprodukter enligt äldre nationella regler

Formulär för kemiska biocidprodukter 

A-formulär: Uppgifter om verksamt ämne

B-formulär: Uppgifter om den kemiska biocidprodukten

C-formulär: Riskbedömning och sammanfattning av den kemiska biocidproduktens egenskaper

Formulär för biologiska biocidprodukter där det verksamma ämnet är en mikroorganism, däribland virus eller svamp 

A-formulär: Uppgifter om verksamt ämne - mikroorganism, däribland virus eller svamp

B-formulär: Uppgifter om den biologiska biocidprodukten

C-formulär: Riskbedömning och sammanfattning av den biologiska biocidproduktens egenskaper

 


Ansökan om nytt eller fortsatt godkännande av biocidprodukter i enlighet med biocidförordningen (EU) nr 528/2012

Den nya versionen av R4BP (Registry for Biocidal Products) hanterar ansökningar och anmälningar i enlighet med EU:s biocidförordning.


Övriga ansökningsärenden

MIP-0010-S Ansökan om villkorsändring för biocidprodukt

MIP-0002-S Ansökan om dispens för biocidprodukt

MIP-0003-S Anmälan om ytterligare namn för biocidprodukt

Blanketterna MIP-00100-S och MIP-0003-S ska enbart användas för biocidprodukter godkända enligt äldre nationell rätt. För biocidprodukter godkända enligt biociddirektivet eller EU:s biocidförordning ska ansökan göras i R4BP.

 

För utförlig information om ansökan, se Växtskyddsmedel. För information om avgifter och hjälpmedel att räkna ut avgifter se Avgifter.

 

Vägledningsdokument och blanketter till ansökan om godkännande av nya växtskyddsmedelsprodukter samt omregistreringar och villkorsändringar för redan godkända produkter. En del dokument är på engelska.

 

Förhandsanmälan

Blankett för förhandsanmälan (form to notify intended zonal applications). Skicka anmälan till alla medlemsstater minst sex månader innan formell ansökan och i tid för att tas upp på ett närliggande möte i styrkommittén.

 

Ansökningsformulär

MIP-0007-S Växtskyddsmedel som innehåller nematod, insekt eller spindeldjur

MIP-0012-E Product authorisation (new or renewal) (på engelska)

MIP-0016-S Ändring eller återkallande

MIP-0017-S Parallellhandelstillstånd

MIP-0019-S Dispens på växtskyddsområdet

MIP-0023-S Utvidgat mindre användningsområde

 

Återbetalning av avgift

MIP-0025-S Blankett för återbetalning av avgift

 

Vägledningar

Guidance document for application in the Northern zone 2013.

Dokumentet har tyvärr ett par felaktiga länkar. De gäller vägledning och beräkningsverktyg för riskbedömning av fåglar och däggdjur. De korrekta länkarna finns på danska Miljøstyrelsens webbplats.

Ny version av vägledningen för samarbete i norra zonen
En uppdaterad version av vägledningen är publicerad. Den får följas frivilligt från april 2014 och ska tillämpas från och med de datum som finns i tabellen på sidan 2.
Guidance document for application in the Northern zone 2014.

Parallellhandel med växtskyddsmedel

Guidance on Letter of Access

Guidance for applications for mutual recognition in Sweden

Speciella krav vid användning under svenska förhållanden:

Datakrav - resthalter av bekämpningsmedel, från Livsmedelsverket 

Läckage till grundvatten

Jordbruksverkets riktlinjer för effektivitetsutvärdering av växtskyddsmedel

EU-vägledningsdokument:

Instructions for industry on dossier submission

Submission of dossiers for authorisation

Standardfraser för särskilda risker och säkerhetsföreskrifter Direktiv 2003/82/EC

Microbiological Plant Protection Products - Workshop on the Scientific Basis for Risk Assessment (1998)

 

Kontroll av ansökan

Formulär för kontroll av ansökan och dRR

 

Modeller för att beräkna exponering av användare

En matematisk modell av UK-POEM i Microsoft Excel-format finns på Health and Safety Executives webbplats (Chemicals Regulation Directorate).

PSD:s tolkning av German Operator Exposure Model (BBA 1992) i Microsoft Excel-format kan nås här:

The German Operator Exposure Model (BBA 1992)
Dokument med tre blad: instruktioner, modell baserad på geometriskt medelvärde samt en modell baserad på 75:e percentilens exponeringsvärden.

 

Ansökan om godkännande av verksamt ämne

Se information på EU:s direktorat för hälsa och konsumentskydds webbplats

 

Den som vill göra ett fältförsök med en genetiskt modifierad mikroorganism, nematod, spindeldjur eller insekt ska ansöka om tillstånd för detta hos Kemikalieinspektionen.

Bestämmelser om hur ansökan ska utformas finns i förordning 2002:1086 (2 kap. samt bilaga 2) och i 7 kap. KIFS 2008:2

En sammanfattning av ansökan (Summary Notification Information Format, SNIF) ska göras.

Hämta formulär för sammanfattning av ansökan (SNIF).

Ansökan tillsammans med bilagor skickas till:

Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg

I samband med ansökan ska en ansökningsavgift betalas. Se 7 kap. KIFS 2008:2.

 

Läs mer om genmodifierade organismer.