Godkännande parallellh...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Godkännande parallellhandelstillstånd: Natria Pyrsol Spray

Sökande: W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal, Tyskland

Handelsnamn i Sverige: Natria Pyrsol Spray, tillstånd nr PHT-0001-4574.

Ursprungsprodukt: Sprutzit AG Schädlingsfrei, ursprungsland Tyskland.

Svensk referensprodukt: Raptol Insekt Effekt.

Ett parallellhandelstillstånd kan beviljas om det växtskyddsmedel som sökanden vill föra in är godkänt i en annan medlemsstat (ursprungsmedlemsstaten) och det kan betraktas som identiskt med ett medel som är godkänt i Sverige (referensprodukten) (artikel 52 förordning (EG) nr 1107/2009).

Tillståndet gäller som regel för samma period som den svenska referensprodukten är godkänd. Närmare information  om reglerna för parallellhandelstillståndets giltighetstid finns i artikel 52 förordning  (EG) nr 1107/2009.

De användningsområden och villkor som gäller för referensprodukten gäller också för den produkt som parallellhandelstillståndet avser.

Om den parallellhandlade produkten  ska släppas ut på marknaden ska den vara märkt på svenska. Märkningen av produkten  ska

  • uppfylla märkningskraven enligt förordningen  (EU) nr 547/2011
  • uppfylla klassificerings-, märknings- och förpackningskraven enligt direktiv 1999/45/EG (preparatdirektivet)

Notera att den som har fått ett parallellhandelstillstånd är skyldig att årligen lämna uppgifter till KemI om försålda/ förbrukade  kvantiteter av produkten. Vidare ska årsavgifter baserade på försäljningsvärdet av medlet betalas (6 kap. 34 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken).

Skapad
2012-05-10
Kontakt

Biocidprodukter
08-519 41 122
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis, tor 13:00-15:00.
E-post: biocider@kemi.se


Allmänna frågor om växtskyddsmedel
08-519 41 333
Mån, ons, fre 09:00-11:00
Tis 13:00-15:00
E-post: vaxtskydd@kemi.se


Frågor om enskilda ärenden
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.