Dispens för Bioglans i...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Dispens för Bioglans i ekologisk odling

Kemikalieinspektionen beslutade den 31 maj 2012 att godkänna en ansökan om dispens för begränsad och kontrollerad användning av Bioglans med paraffinolja som verksamt ämne i ekologisk odling och integrerad odling certifierad av Svenskt Sigill. 

Dispensen gäller 2012-06-01 till 2012-09-28 för odling av frukt och bär på friland och i tunnel, grönsaker i växthus och prydnadsväxter. KemI avslår den del av ansökan som rör begränsad och kontrollerad användning av Bioglans i andra än ekologiska odlingar eller integrerade odlingar certifierade av Svenskt Sigill.

Bioglans innehåller paraffinolja

Produkter som Bioglans har enligt äldre nationell lagstiftning ansetts vara fysikaliskt verkande. Paraffinolja finns på listan över ämnen som får finnas som verksamt ämne i växtskyddsmedel och ska därmed omfattas av den prövning som görs enligt växtskyddsmedelsförordningen.

Bioglans är en produkt som används inom den ekologiska odlingen, inom integrerad odling samt till viss del även av konventionella odlare.

Skälen till att ge dispens

Som regel får endast godkända växtskyddsmedel släppas ut på den svenska marknaden och användas. KemI får dock i vissa fall meddela dispens från kravet på godkännande och i särskilda fall tillåta att ett växtskyddsmedel under högst 120 dagar släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad användning, om en sådan åtgärd framstår som nödvändig på grund av fara som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt.

Skadeinsekter är ett problem inom växtproduktionen då de på en kort tid kan förstöra en hel gröda. Det finns olika strategier för att minska deras skadeverkningar. Dessa strategier kan vara baserade på kemiska medel, förebyggande åtgärder, fysiska barriärer och produkter som tidigare ansetts enbart vara fysikaliskt verkande, till exempel paraffinolja och såpa.

I ekologisk produktion är kemiska växtskyddsmedel normalt inte tillåtna. De skydd som brukar användas är av biologisk karaktär och består av antingen mikroorganismer eller makroorganismer. Undantag finns dock i Kravs regler för att använda bland annat paraffinoljor mot insekter och såpor som ett komplement.

I Sverige certifieras integrerad produktion av Svenskt Sigill. Samtliga lantbrukare och odlare anslutna till Svenskt Sigill kontrolleras minst vart annat år. Den producent som inte uppfyller kraven utesluts.  Programmet innebär att odling och djurhållning ska ske med respekt för naturen och syftet är att företagens resursförbrukning ska vara effektiv, behovsanpassad och resurssnål. Integrerad produktion innebär miljöhänsyn, kvalitetssäkring, behovsanpassning, dokumentation, kontroll och uppföljning samt kompetensutveckling för producenten där:

 • ekologiskt riskfria metoder prioriteras
 • användning av kemikalier och gödselmedel minimeras
 • produkternas livsmedelssäkerhet prioriteras
 • odlarens arbetsmiljö förbättras
 • odlingen är kontrollerad

KemI har gjort den tolkningen av växtskyddsmedelsförordningen att begreppet fysikalisk verkan endast omfattar fysiska barriärer mot skadegörarna, så som till exempel odlingsvävar. Detta innebär att de produkter som tidigare ansetts ha en fysikalisk verkan, däribland paraffinoljor och såpor, måste vara produktgodkända innan de får sättas ut på marknaden.

Av ansökan framgår att det, vad beträffar ekologisk odling, saknas andra rimliga alternativ för att bekämpa mjukhudade insekter (såsom spinnkvalster, trips och bladlöss) när inte de biologiska bekämpningsmedlen (nyttodjur, svampar eller bakterier) har fullgod verkan på grund av att insektstrycket är för omfattande. Således riskeras den ekologiska odlingen i Sverige att drabbas av avsevärda ekonomiska förluster. Kemikalieinspektionen anser därför att det för den ekologiska odlingen i Sverige föreligger en fara som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt. Därför har ansökan godkänts i denna del.

För att inte riskera att de förebyggande växtskyddsåtgärder som byggts upp med hjälp av mikro- och makroorganismer slås ut används ofta mildare kemiska medel, såsom paraffinoljor, främst i växthusodlingar men även i tunnelodlingar och frilandsodlingar. Den fara som finns för ekologisk odling kan även anses finnas för denna typ av odling. Kemikalieinspektionen anser därför att det även finns tillräckliga skäl för att även inkludera den av Svenskt Sigill certifierade odlingen av frukt och bär på friland och i tunnel, grönsaker i växthus samt prydnadsväxter i dispensen. Några andra rimliga alternativ bedöms inte finnas.  Därför har ansökan godkänts även i denna del.

I konventionell odling används kemiska växtskyddsmedel. I grödorna finns därmed andra sätt avvärja faran. KemI finner att sökanden inte visat att det finns en fara som inte kan avvärjas på annat rimligt sätt.
Ansökan avslås därför i denna del.

Övrigt

Dispens enligt artikel 53 i EU:s växtskyddsmedelsförordning beviljas normalt endast en gång. Det är därför viktigt att sökanden utformar en strategi för att få produkten godkänd inför kommande odlingssäsonger. Om en produkt är godkänd i ett annat EU-land finns det möjligheter enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning för till exempel jordbruksorganisationer att söka om produktgodkännande för produkten genom ömsesidigt erkännande för produkten.

Skapad
2012-06-05
Från Ordboken
 • Växtskyddsmedel -

  Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

 • Bekämpningsmedel -

  Kemiska produkter och biotekniska organismer för vilka krav på godkännande gäller, så kallade specialreglerade produkter. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

  Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga­nismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 2 § miljöbalken).

 • Dispens -

  Undantag.

Kontakt

Registrator - BK
E-post: kemi@kemi.se
Uppge ditt ärendenummer.


Mer hos andra