Kandidatförteckningen ...
Listen   E-mail icon Share this page on Facebook

Kandidatförteckningen i Reach


En lista med särskilt farliga ämnen

I oktober 2008 publicerade den europeiska kemikaliemyndig­heten Echa den första kandidatförteckningen med särskilt farliga ämnen. Iden­tifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckning­en är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp på förteckningen successivt.

Vilka ämnen tas upp på kandidatförteckningen?

Ämnen som kan föreslås till kandidatförteckningen är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och i miljön, så kallade särskilt farliga ämnen. Ett särskilt farligt ämne är ett ämne som:

  • uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande, mutagent, eller reproduktionstoxiskt i kategori 1 eller 2 enligt direktiv 67/548/EEG om klassificering och märkning eller kategori 1a eller 1b i CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008),
  • uppfyller kriterierna för att betraktas som långlivat, bioackumule­rande och toxiskt eller mycket långlivat och mycket bioackumu­lerande enligt de kriterier som finns i bilaga XIII till Reach-förordningen,
  • har andra allvarliga egenskaper som till exempel hormonstörande egenskaper.

Hela kandidatförteckningen - exempel på användningsområden med mera 

Den 16 juni 2014 uppdaterades listan med de senaste fyra ämnena. Läs Echas pressmeddelande och se ämnena.  

Kandidatförteckningen på Echas webbplats. Echas sammanställning av relevanta användningsområden med mera inom EU.

 

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp i kandidatförteckningen får det konsekven­ser för ämnet både på kort och på lång sikt. Det ställs krav på informa­tion, anmälan och tillstånd. Läs mer om kraven och när de gäller under flikarna ovan.

 

Last review
2014-08-19
Created
2011-04-26

Kandidatförteckningen i Reach


Cas no
Eg no
Synonyms
Melting pointt
Boiling point
Vapour pressure
Water solubility

Krav på information till kunderna

Från och med det datum Echa publicerar att ett ämne har förts upp på kandidatförteckningen gäller informationskravet i artikel 33 för varor i Reach.

Kravet innebär att:

  • Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent av ämnet är skyldiga att tillhandahålla sina kunder sådan information att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Denna information ska åtminstone omfatta ämnets namn.
  • Informationen ska alltid lämnas till kunder som använder varan i sin industriella verksamhet eller använder varan yrkesmässigt.
  • Konsumenter har på begäran rätt att från leverantör av varan få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar.

Vägledning för leverantörer av varor

Sveriges tolkning av 0,1-procentsgränsen i artikel 33 och 7.2 i Reach.

Begäran om information om särskilt farligt ämne i en vara.

Fallstudie om tillämpningen av 0,1-procentsgränsen för kravet på information om särskilt farliga ämnen i varor, finansierad av Nordiska ministerrådet.

 

Krav på anmälan till Echa

Från och med den 1 juni 2011 gäller artikel 7.2 som innebär att den som tillverkar eller importerar en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns upptaget i kandidatförteckningen ska anmäla detta till Echa. Skyldigheten gäller om mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör och år.  

Om Echa bedömer att det finns misstanke om att ett ämne som har anmälts enligt artikel 7.2 kan medföra hälso- eller miljörisker, kan Echa begära att företaget gör en fullständig registrering av ämnet (artikel 7.5).

En anmälan behöver inte göras i följande fall:

  • Om ämnet redan har registrerats för denna användning.  Echa publicerar kontinuerligt på sin webbplats delar av den information om enskilda ämnen som kommer in i samband med registreringen.
  • Om tillverkaren eller importören kan visa att människor eller miljö inte exponeras för det aktuella ämnet under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden behövs ingen anmälan.

Sveriges tolkning av 0,1-procentsgränsen i artikel 33 och 7.2 i Reach.

Fallstudie om tillämpningen av 0,1-procentsgränsen för kravet på information om särskilt farliga ämnen i varor, finansierad av Nordiska ministerrådet.

 

Krav på tillstånd

Ämnen på kandidatförteckningen kan bli föremål för tillståndsprövning. Echa väljer ut ett antal ämnen från kandidatförteckningen och rekommenderar kommissionen att föra in dem i bilaga XIV till Reach. När ett ämne finns upptaget på bilaga XIV innebär det att ämnet inte får användas eller sättas ut på marknaden utan tillstånd. Bilaga XIV innehåller ett datum för när en tillståndsansökan senast ska lämnas in till Echa, samt ett slutdatum för när ämnet inte längre får sättas ut på marknaden eller användas.

Observera att ämnen som har förts in i bilaga XIV står kvar på kandidatförteckningen. De skyldigheter som gäller för ämnen på kandidatförteckningen fortsätter att gälla även efter att ett ämne har förts in i bilaga XIV.

Den 17 februari 2011 publicerade kommissionen de första ämnena på bilaga XIV. Echa ska vartannat år lämna en rekommendation till kommissionen om prioriterade ämnen som ska föras upp på bilaga XIV.

Tillstånd kan sökas av ämnets tillverkare, importör eller nedströmsanvändare eller av alla gemensamt (artikel 62). En nedströmsanvändare behöver dock inte ansöka om tillstånd för att få använda ett ämne om användningen uppfyller villkoren i ett tillstånd som gäller för en aktör längre upp i distributionskedjan (artikel 56.2). Nedströmsanvändaren måste dock inom tre månader från första leveransen meddela Echa om att ett tillstånd som beviljats en leverantör utnyttjas (artikel 66.1).

Alla som ansöker om tillstånd ska lämna med en analys av tillgängliga alternativ med bedömning av deras risker och de tekniska och ekonomiska möjligheterna till ersättning. Kravet på tillstånd gäller oavsett i vilken mängd ämnet släpps ut på marknaden.

I samband med ansökan om tillstånd tar Echa ut en avgift enligt avgiftsförordningen till Reach.

Avgiftsförordningen till Reach.

Reach bilaga XIV.

Läs mer om tillståndsprövning.

Echas vägledningsdokument om ansökan om tillstånd.