Uppdaterad vägledning ...
Listen   E-mail icon Share this page on Facebook

Uppdaterad vägledning om klassificering

3 May 2012

Nu finns ett uppdaterad vägledningsdokument för CLP-förordningen. CLP är EU:s regelverk för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar.

För ett drygt år sedan antogs och publicerades i EU:s officiella tidning den andra tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP2). Detta för att anpassa lagtexten till följd av den tredje omarbetade utgåvan av GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).

Baserat på ATP2 har nu "Vägledningen om tillämpningen av CLP-kriterierna" uppdaterats. Vad som denna gång uppdaterats är delarna 1 och 4 och berör klassificering av ämnen och blandningar som är farliga för miljön.

Läs mer

Mer om uppdateringen går att läsa på den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats (27 April 2012)

Vägledningen nås på: Vägledningsdokument om CLP

 

Relaterat
From the glossary
  • CLP -

    Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures.

  • GHS -

    Globally Harmonised System.