Klassificera och märk ...
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Klassificera och märk farliga kemiska produkter

Nya faropiktogram för märkning De orangefärgade farosymbolerna ersätts successivt med CLP-förordningens faropiktogram.

Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad

Systemet med klassificering, märkning och säkerhetsdata­blad syftar till att identifiera ett ämnes eller en bland­nings farliga egenskaper och ge mottagarna nödvändig information så att ett gott skydd säkerställs.

Förutom genom säkerhetsdatablad (SDB) till yrkesmässiga användare ska användare få information genom faromärkning på förpackningen. I märkningen ska finnas faropiktogram, signalord, samt faro- och skyddsangivelser (enligt CLP) eller farosymboler, farobeteckningar samt risk- och skyddsfraser (enligt KIFS 2005:7).

Skyldigheten att informera användare är oberoende av hur produkten är tänkt att användas och vilka risker som finns förknippade med en viss användning. Märkningen och SDB är viktiga informationskällor för en säker hantering av kemiska produkter. Exempelvis vid en olycka måste arbetsplatschefer och utryckningspersonal få information om produkters faro­profil. Läs mer om klassificering, märkning och SDB.

Arbetsmiljöverket

Plast- och kemiföretagen

Farosymbolerna – kanske den enda varning du får!

Nya faropiktogram för märkning av kemiska produkter.

Farosymbolerna kommer att få ett nytt utseende. Ta reda på vad de betyder och testa dina kunskaper här.