Databaser
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Databaser

Här hittar du Kemikalieinspektionens databaser om bekämpningsmedel och andra kemikalier, statistik, regler för kemiska ämnen med mera. Här finns också länkar till relaterade databaser på andra webbplatser.

 

Databas

Beskrivning

Begränsningsdatabasen Ett hjälpmedel för att hitta regler om förbud och andra användningsbegränsningar som gäller i Sverige för enskilda kemiska ämnen eller ämnesgrupper inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.
Bekämpningsmedelsregistret

Uppgifter om över 2 000 godkända (och tidigare godkända) bekämpningsmedelspreparat i Sverige.

EU-harmoniserade klassificeringar
(ämnen i bilaga VI till CLP)
Databas med förteckning över ämnen och ämnesgrupper med bindande
EU-gemensam klassificering och märkning.
Flödesanalyser Fakta om ämnen och ämnesgrupper, tíll exempel framställningsmetoder, användningsmönster och fysikaliska data. Flödesanalyserna är en del av Sveriges officiella statistik.
Företagsregistret Uppgifter om företag som gjort produktanmälan till KemI. Handelsagenter och verksamhetsanmälda företag finns i separata listor.
H-Class Information om kemiska ämnen/ämnesgrupper som är eller har varit föremål för diskussion i Europeiska kommissionens arbetsgrupp för klassificering och märkning. Uppgifterna avser i första hand klassificering för hälsoeffekter, men klassificeringen för fysikalisk-kemiska egenskaper och miljöfara redovisas också. Till ämnena finns dokument kopplade avseende klassificeringsförslag och kommentarer, dagordningar samt protokoll från arbetsgruppens möten.
KemI-stat KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister.
N-Class Information om klassificering för drygt 7 800 ämnen. Uppgifterna avser i första hand effekter på miljön och ligger till grund för klassificeringar och klassificeringsförslag. Brand- och hälsofaroklassificeringar finns också med.
Prioriteringsguiden PRIO PRIO ersätter OBS-listan. Guiden ger exempel på farliga ämnen, men är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt.
KemI-Riskline Drygt 7 000 bibliografiska referenser till utvärderad information om cirka 3 000 kemiska ämnen. Databasen uppdateras inte längre. Senast uppdaterad 1 juli 2007.
SPIN-databasen Information från de nordiska produktregistren om vilka kemiska ämnen som finns på marknaden. Även data om ämnesmängder och i vilka typer av produkter och branscher som ämnet används.
Varuguiden I databasen Varuguiden finns uppskattningar av vilka material och ämnen som kan finnas i olika varor i Sverige. Varuguiden visar också mängden av varor, material och vissa ämnen.
Ämnesregistret Innehåller drygt 130 000 kemiska ämnen med CAS-nummer. Omkring 100 000 av dessa har även ett EINECS-nummer. Cirka 305 000 kemiska namn är sökbara.
Skapad
2011-02-18