Märkning på förpackningar
Lyssna   E-postikon Dela sida på Facebook

Märkning på förpackningar

Den som tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer till Sverige och sätter ut dem på marknaden är skyldig att lämna information om farorna med pro­dukten och hur den kan hanteras på säkert sätt. Två sätt används för att informera om farorna: märkning på förpackningen och för yrkesmässiga användare även de säkerhetsdatablad som föreskrivs i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach). Informationen ska vara på svenska för produkter som säljs i Sverige.

För klassificering, märkning och förpackning gäller just nu två regelsystem parallellt under en övergångsperiod fram till 1 juni 2015.
De två systemen är:

  • Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och och märkning - ska fasas ut.
  • Förordning (EG) nr 1272/2008, CLP-förordningen - ska fasas in.

Från den 1 december 2010 gäller CLP-förordningen för ämnen och från den 1 juni 2015 börjar den också att gälla för blandningar.
CLP-förordningen får frivilligt tillämpas innan dess för blandningar.

Läs mer om klassificering och märkning enligt KIFS 2005:7.

Läs mer om klassificering och märkning enligt CLP-förordningen.

Läs mer om säkerhetsdatablad.

EU:s kemikaliemyndighet Echa har publicerat en vägledning för märkning och förpackning enligt CLP och för säkerhetsdatablad.
Hämta vägledningarna här.

I märkningen på förpackningen ska i tillämpliga fall bland annat finnas:

a) Enligt KIFS 2005:7

  • Symbol(er) och farobeteckning.
  • Riskfraser - talar om på vilket sätt produkten är farlig.
  • Skyddsfraser - talar om hur man skyddar hälsa och miljö.

b) Enligt CLP

  • Faropiktogram
  • Signalord
  • Faroangivelser - talar om på vilket sätt produkten är farlig
  • Skyddsangivelser - talar om hur man skyddar hälsa och miljö.

Märkningen ska vara tydlig, lättläst, iögonfallande och avskild från annan text.

Exempel på produktmärkning

a) Enligt KIFS 2005:7

Exempel på märkning på en förpackning.

b) Enligt CLP

Exempel på etikett med märkning enligt CLP-förordningen.

 

För aerosolbehållare finns ytterligare regler om märkning. Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s webbplats.

Senast granskad
2011-12-16
Skapad
2011-03-09